Volume 19 - Article 25 | Pages 973–1018

Slovakia: Fertility between tradition and modernity

By Michaela Potančoková, Boris Vano, Viera Pilinská, Danuša Jurčová

Print this page  

 

References

Billari, F. and Kohler, H.-P. (2002). Patterns of lowest-low fertility in Europe. Rostock: Max Planck Institut for Demographic Research (MPIDR Working paper).

Download reference in RIS | BibTeX

Bleha, B., Jacková, M., and Vaňo, B. (2006). Stratégia vyrovnávania sa s demografickými zmenami v Slovenskej republike [Strategy of face up to demographic changes in Slovakia].

Weblink http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SM ...
Download reference in RIS | BibTeX

Bleha, B. and Vaňo, B. (2007). Niektoré teoretické a metodologické aspekty populačnej politiky a náčrt jej koncepcie pre Slovenskú republiku [Some theoretical and methodological aspects of population policies and a draft of its conceptual framework for the Slovak Republic]. Slovak Sociological Review 39(1): 62-80.

Download reference in RIS | BibTeX

Blossfeld, H.-P. and Huinink, J. (1991). Human capital investments or norms of role transitions? How women’s schooling and career affect the process of family formation. American Journal of Sociology 97(1): 143-168.

Weblink doi:10.1086/229743
Download reference in RIS | BibTeX

Bodnárová, B., Filadelfiová, J., and Gerbery, D. (2005). Výskum potrieb a poskytovania služieb pre rodiny zabezpečujúce starostlivosť o závislých členov. Záverečná správa z výskumu [A survey of the needs for and care-giving of the families taking care of dependent family members. Final report]. Bratislava: Stredisko pre štúdium práce a rodiny.

Download reference in RIS | BibTeX

Bunčák, J. (2001). Religiozita na Slovensku a v európskom rámci [Religiosity in Slovakia in European context]. Sociológia 33(1): 47-69.

Download reference in RIS | BibTeX

Cliquet, R. (1993). The future of Europe’s population. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Download reference in RIS | BibTeX

CZSO (2006). Cizinci v České republice [Foreigners in the Czech Republic]. Praha.

Download reference in RIS | BibTeX

Divinský, B. (2005). Zahraničná migrácia v SR - stav, trendy, spoločenské súvislosti [International migration in Slovakia - state, trends, social consequences]. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung.

Download reference in RIS | BibTeX

Divinský, B. and Popjaková, D. (2007). Koľko Slovákov pracuje v zahraničí? Jeden expertný odhad [How many Slovaks work abroad? One expert estimate]. Forum Statisticum Slovacum 3(3): 70-76.

Download reference in RIS | BibTeX

Einhorn, B. (1994). Gender issues in transition: the East Central European experience. The European Journal of Development Research 6(2): 119-140.

Weblink doi:10.1080/09578819408426617
Download reference in RIS | BibTeX

European Values Studies (1999/2000).

Weblink http://www.sociologia.sav.sk
Download reference in RIS | BibTeX

Filadelfiová, J. and Guráň, P. (1999). Rodina a demografická skladba spoločnosti [Family and demographic structure of population]. In: Slovensko a deti 99. Bratislava: Slovenský výbor pre UNICEF.

Download reference in RIS | BibTeX

FOCUS (1997). Reprodukčné správanie žien na Slovensku [Reproductive behaviour of women in Slovakia].

Weblink http://www.rodicovstvo.sk/fokus2.htm
Download reference in RIS | BibTeX

Frejka, T. (1980). Fertility trends and policies in Czechoslovakia in the 1970s. Population and Development Review 6(1): 65-93.

Weblink doi:10.2307/1972658
Download reference in RIS | BibTeX

Frejka, T. and Sardon, J.-P. (2003). Fertility trends and prospects in Central and Eastern Europe: the cohort perspective. Warzsaw: European Population Conference.

Download reference in RIS | BibTeX

Government of the Slovak Republic (1996). Koncepcia rodinnej politiky [Conceptual framework for family policy in Slovakia].

Weblink http://www.vlada.gov.sk
Download reference in RIS | BibTeX

Government of the Slovak Republic (2006). The manifesto of the government of the Slovak Republic.

Weblink http://www.vlada.gov.sk/english
Download reference in RIS | BibTeX

Hanzelová, E. , Kostolná, Z., and Reichová, D. (2005). Atypical employment in Slovakia: past and recent trends. Bratislava: Bratislava Centre for Work and Family Studies.

Weblink http://www.sspr.gov.sk/texty/File/bulletin/bu ...
Download reference in RIS | BibTeX

Höhn, C. (2005). Demographic challenges for social cohesion: a review and analysis of the work of the European population committee. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Download reference in RIS | BibTeX

Hoem, J.M. (1986). The impact of education on modern family-union initiation. European Journal of Population 2(2): 113-133.

Weblink doi:10.1007/BF01796886
Download reference in RIS | BibTeX

INFOSTAT (2002a). Prognóza vývoja obyvateľstva v SR do roku 2050 [Population forecast in Slovakia until 2050]. Bratislava.

Download reference in RIS | BibTeX

INFOSTAT (2002b). Prognóza rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025 [Forecast of Roma population in Slovakia until 2025]. Bratislava.

Download reference in RIS | BibTeX

IVO (2003). Aktuálne problémy Slovenskej republiky [Current problems in the Slovak Republic]. Bratislava.

Download reference in RIS | BibTeX

Jurčová, D. (ed.) (2003). Populačný vývoj v regiónoch SR 2001 [Regional population development in Slovakia 2001]. Bratislava: INFOSTAT.

Download reference in RIS | BibTeX

Jurčová, D. and Mészáros, J. (eds.) (2006). Populačný vývoj v okresoch SR 2005 [Population development in districts of Slovakia 2005]. Bratislava: INFOSTAT.

Download reference in RIS | BibTeX

Kantorová, V. (2004). Education and entry into motherhood: The Czech Republic during state socialism and the transition period (1970-1997). Demographic Research SC3(10): 245-274.

Weblink doi:10.4054/DemRes.2004.S3.10
Download reference in RIS | BibTeX

Koubek, J. (1981). Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980 [Population politics in Czechoslovakia in 1945-1980]. Demografie 23(1): 32-50.

Download reference in RIS | BibTeX

Kumanová, Z. and Džambazovič, R. (2002). Rómska rodina: na rozhraní medzi tradicionalistou a modernitou [Roma family: on the edge between tradition and modernity]. In: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO.

Download reference in RIS | BibTeX

Kučera, M. and Fialová, L. (1996). Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989 [Demographic behaviour of population of Czech Republic during the transformation of the society after the 1989]. Praha: Sociologický ústav AV ČR (Working papers, WP 96:1).

Download reference in RIS | BibTeX

Kvapilová, E. and Porubänová, S. (2001). Nerovné cesty k rovnosti [Uneven routes to equality]. Bratislava: BICFS.

Download reference in RIS | BibTeX

Matulník, J., Ritomský, A., and Pastor, K. (2003). Makrospoločenské faktory súčasného vývoja pôrodnosti na Slovensku [Factors of current fertility development in Slovakia]. Sociológia 35(4): 307-332.

Download reference in RIS | BibTeX

Mészáros, J. and Vaňo, B. (2004). Reprodukčné správanie obyvateľstva v obciach s nízkym životným štandardom [Reproductive behaviour in municipalities with a low living standard]. Bratislava: INFOSTAT.

Download reference in RIS | BibTeX

Ministry of Labor, Social Affairs and Family (2005). Reforma dôchodkového systému [Reform of the pension system].

Weblink http://www.employment.gov.sk
Download reference in RIS | BibTeX

Ministry of Labor, Social Affairs and Family (2006). Report on social situation. Bratislava.

Download reference in RIS | BibTeX

Monier, A. and Rychtaříková, J. (1992). The division of Europe into East and West. Population: An English Selection 4: 129-160.

Weblink http://www.jstor.org/stable/2949121
Download reference in RIS | BibTeX

Možný, I. (1991). Proč tak snadno... [Why so easily…]. Praha: SLON.

Download reference in RIS | BibTeX

OECD (2005). Education at a glance. OECD indicators 2004. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.

Download reference in RIS | BibTeX

OECD (2006). Labor-force statistics 1985-2005. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.

Download reference in RIS | BibTeX

Palomba, R. and Kotowska, I. (2004). The economically active population in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Download reference in RIS | BibTeX

Philipov, D. and Dorbritz, J. (2003). Demographic consequences of economic transition in countries of central and eastern Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Download reference in RIS | BibTeX

Pilinská, V. (ed.) (2005). Demografická charakteristika rodiny na Slovensku [Demographic characteristics of family in Slovakia]. Bratislava: INFOSTAT.

Download reference in RIS | BibTeX

Potančoková, M. (2005). Reproductive careers of Slovak women during the state socialism and nowadays. Paper presented at the Postponement of childbearing in Europe conference, Vienna: Vienna Institute of Demography, December 1-3, 2005.

Download reference in RIS | BibTeX

Potančoková, M. (2007). Konštrukcia plánovaného rodičovstva v období štátneho socializmu v bývalom Československu [Construction of the family planning during state socialism in the former Czechoslovakia]. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8(2): 27-33.

Download reference in RIS | BibTeX

Rabušic, L. and Mareš, P. (1996). Je česká společnost anomická? [Is the Czech society anomic?]. Sociologický časopis 32(2): 175-187.

Download reference in RIS | BibTeX

Schmid, J. and Bolz, R. (1980). Die Bevölkerungspolitik der Tschechoslowakei. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 6(1): 108-126.

Download reference in RIS | BibTeX

Selická, D. (2003). Špecifiká rómskej rodinnej výchovy [Specificites of Roma family education]. Paper presented at the 9th Slovak demographic conference, Tajov.

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2002). Ten years of rapid fertility changes in the European post-communist countries: evidence and interpretation. Gronigen: Population Research Centre, University of Groningen (Working Paper Series, 02-1).

Download reference in RIS | BibTeX

Sobotka, T. (2004). Postponement of childbearing and low fertility in Europe. [Doctoral thesis]. Amsterdam: University of Groningen. Dutch University Press.

Download reference in RIS | BibTeX

Statistical office of the SR (2005a). Výsledky výberového zisťovania pracovných síl [Results of the Labour-Force Survey]. Bratislava.

Download reference in RIS | BibTeX

Statistical office of the SR (2005b). Vývoj obyvateľstva v SR 1992-2005 [Population development in Slovakia 1992-2005]. Bratislava.

Download reference in RIS | BibTeX

Statistical office of the SR (2005c). Migrácia obyvateľstva [Migration of population]. Bratislava.

Download reference in RIS | BibTeX

United Nations Population Division (1994). World Contraceptive Use 1994. New York: UN.

Download reference in RIS | BibTeX

Van de Kaa, D. (1987). Europe’s second demographic transition. Population Bulletin 42(1): 1-59.

Download reference in RIS | BibTeX

Vaňo, B. (ed.) (2001). Obyvateľstvo Slovenska 1945-2000 [Population in Slovakia 1945-2000]. Bratislava: INFOSTAT.

Download reference in RIS | BibTeX

Vaňo, B. (ed.) (2004). Populačný vývoj v SR 2004 [Population development in Slovakia 2004]. Bratislava: INFOSTAT.

Download reference in RIS | BibTeX

Vaňo, B. and Haviarová, E. (2002). Demografické trendy rómskej populácie [Demographic trends of Roma population]. In: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO.

Download reference in RIS | BibTeX

Šalingová, A. (2003). Konštrukcia materstva a otcovstva v 70-tych rokoch 20. storočia. Na príklade analýzy dobového média a terénneho výskumu [Construction of motherhood and fatherhood in the 1970s. On the example of the analysis of media and fieldwork]. [Doctoral thesis]. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology.

Download reference in RIS | BibTeX

Šaško, P. (2002). Zdravotná situácia Rómov [Situation of Roma regarding health]. In: Čačipen pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO.

Download reference in RIS | BibTeX

Šprocha, B. (2006). Populačný vývoj rómskeho obyvateľstva na Slovensku [Population development of Roma population in Slovakia]. [Master Thesis]. Prague: Charles University, Department of demography and geodemography.

Download reference in RIS | BibTeX