Volume 19 - Article 26 | Pages 1019–1058

Slovenia: Generous family policy without evidence of any fertility impact

By Nada Stropnik, Milivoja Šircelj

Print this page  

 

References

Bevc, V., Florjančič, J., and Ovsenik, M. (2002). Otrok in družina - težko uresničeni vrednoti neplodnega para [Child and family - Difficult to realize values of an infertile couple]. Bogoslovni vestnik 62(2): 251-272.

Download reference in RIS | BibTeX

Cirman, A. (2006). Kako dosegljiva so stanovanja za slovenska gospodinjstva? [How affordable is housing for Slovenian households?]. In: Mandič, S. and Cirman, A. (eds.). Stanovanje v Sloveniji 2005 [Housing in Slovenia 2005]. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: 55-70.

Download reference in RIS | BibTeX

Council of Europe (2006). Recent Demographic Developments in Europe, 2005. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Download reference in RIS | BibTeX

De Beer, J. and van Wissen, L. (eds.) (1999). Europe: One Continent, Different Worlds. Population Scenarios for the 21st Century. Dordrecht, Boston and London: Kluwer Academic Publishers.

Download reference in RIS | BibTeX

Društvo za neplodnost Živa [Infertility Association Živa] (2005). Živa forum: Pogovor o neplodnosti [Živa forum: Discussing infertility].

Weblink http://www.neplodnost.info/forum/viewtopic.ph ...
Download reference in RIS | BibTeX

Employment and Unemployment Insurance Act (1991). Official Gazette of the Republic of Slovenia. (5/1991; and amendments, 12/1992, 71/1993, 38/1994, 69/1998, 67/2002, 79/2006).

Download reference in RIS | BibTeX

Employment Relationships Act (2002). Official Gazette of the Republic of Slovenia. (42/2002; and the amendment, 79/2006).

Download reference in RIS | BibTeX

Eurostat (2006). Long-term population projections at national level. Statistics in Focus, Population and Social Conditions 3(2006).

Weblink http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_p ...
Download reference in RIS | BibTeX

Fahey, T. and Spéder, Z. (2004). Fertility and family issues in an enlarged Europe. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Quality of Life in Europe Series. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Download reference in RIS | BibTeX

IVZ (2004). Zdravstveni statistični letopis 2004 [Health Care Statistical Yearbook 2004]. Ljubljana: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia.

Weblink http://www.ivz.si/publikacije/arhiv/lp_2004/V ...
Download reference in RIS | BibTeX

IVZ (2006a). Kontracepcija [Contraception]. Ljubljana: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia.

Weblink http:www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=1050 (22 September 2006)
Download reference in RIS | BibTeX

IVZ (2006b). Splavi (fetalne smrti) [Abortions (fetal deaths)]. Ljubljana: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia.

Weblink http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=1 ...
Download reference in RIS | BibTeX

Jogan, M. (2001). Seksizem v vsakdanjem življenju [Sexism in everyday life]. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Download reference in RIS | BibTeX

Josipovič, D. (2004). Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji [The factors of fertility behaviour in Slovenia]. Geografija Slovenije 9 (Ljubljana: Založba ZRC).

Download reference in RIS | BibTeX

Kraigher, T. (2005). Srednjeročna in dolgoročna projekcija demografskega razvoja Slovenije in njegovih socialno-ekonomskih component [Mid-term and long-term projections of the demographic development of Slovenia and its socio-economic components]. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Delovni zvezek XIV, 10).

Download reference in RIS | BibTeX

Majcen, B., Verbič, M., van Nieuwkoop, R., and Sambt, J. (2005). Analiza prihodnjih trendov slovenskega pokojninskega sistema z dinamičnim modelom splošnega ravnovesja [An analysis of future developments in the Slovenian pension system using a dynamic general equilibrium model]. IB revija 3: 54-70.

Download reference in RIS | BibTeX

Malačič, J. (2005). Demografske razmere in prebivalstvena politika v Sloveniji: iz Jugoslavije v Evropsko unijo [Demographic situation and population policy in Slovenia: from Yugoslavia to the European Union]. Naše gospodarstvo 5-6: 11-18.

Download reference in RIS | BibTeX

Mandič, S. (2006). Stanovanje in kakovost življenja [Housing and the quality of life]. In: Mandič, S. and Cirman, A. (eds.). Stanovanje v Sloveniji 2005 [Housing in Slovenia 2005]. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: 15-53.

Download reference in RIS | BibTeX

Mandič, S. and Gnidovec, M. (2000). Stanovanjska kariera in prehod iz stanovanja staršev v prvo samostojno stanovanje [Housing career and transition from parental home into independent residence]. In: Mandič, S. (ed.). Kakovost življenja: Stanja in spremembe [Quality of life: Situation and changes]. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: 43-74.

Download reference in RIS | BibTeX

Meden-Vrtovec, H. (2002). Zdravljenje neplodnosti [Treatment of infertility]. In: Pretnar-Darovec, A. and Pinter, B. (eds.). Načrtujmo družino [Let’s plan a family]. Ljubljana: Slovenian Society for Reproductive Medicine: 8-10.

Download reference in RIS | BibTeX

MoLFSA, Ministry of Labor, Family and Social Affairs.

Weblink http://www.sigov.si/mddsz/ (14 August 2006)
Download reference in RIS | BibTeX

MoLFSA, Ministry of Labor, Family and Social Affairs (2006). Nacionalni program za otroke in mladino v Republiki Sloveniji 2006-2016 - delovni dokument [National programme for children and youth in the Republic of Slovenia 2006-2016 - working document]. Ljubljana: Ministry of Labor, Family and Social Affairs.

Weblink http://www.sigov.si/mddsz/doc/npom_ver2.pdf ( ...
Download reference in RIS | BibTeX

NIDI (2005). Comparative Report on Children and Child-friendly Policies. The Hague: Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (DIALOG Project, Deliverables No20/21).

Download reference in RIS | BibTeX

Obersnel Kveder, D. (1998). Trideset let načrtovanja družine - naložba v varno materinstvo [Thirty years of family planning - investment into safe motherhood]. Zdravstveno varstvo 37: 87-93.

Download reference in RIS | BibTeX

Obersnel Kveder, D., Kožuh Novak, M., Černič Istenič, M., Šircelj, V., Vehovar, V., and Rojnik, B. (2001). Fertility and Family Surveys in Countries of the ECE Region - Standard country report: Slovenia. New York and Geneva: United Nations, United Nations Commission for Europe, United Nations Population Funds (Economic Studies No. 10r).

Download reference in RIS | BibTeX

Parenthood Protection and Family Benefits Act (2001). Official Gazette of the Republic of Slovenia. (97/2001 with amendments; and 110/2003 (consolidated version); and the amendment, 47/2006).

Download reference in RIS | BibTeX

Pension and Disability Insurance Act (1999). Official Gazette of the Republic of Slovenia. (106/1999 with amendments; and 104/2005 (consolidated version)).

Download reference in RIS | BibTeX

Personal Income Tax Act (2005). Official Gazette of the Republic of Slovenia. (70/2005; consolidated version).

Download reference in RIS | BibTeX

Rener, T., Švab, A., Žakelj, T., and Humer, Ž. (2005). Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje [Perspectives of new fatherhood in Slovenia: influence of paternity leave mechanism on active fathering]. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences.

Download reference in RIS | BibTeX

Sambt, J. (2005). Dolgoročne projekcije izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo s pomočjo metode generacijskih računov [Long-term projections of health care- and long-term care expenses using the generational accounting method]. IB revija 3: 85-95.

Download reference in RIS | BibTeX

SORS. Statistical Yearbooks. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia.

Weblink http://www.stat.si/letopis/ (10 August 2006)
Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2003). Census of population, households and housing, Slovenia, 31 March 2002. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Rapid Reports No. 92, Population No. 2).

Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2004). Population of Slovenia 2002. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Results of Surveys no. 816).

Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2005a). Survey on the labor market flexibility, Slovenia, June 2004. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Rapid Reports No. 246, Labor market No. 23).

Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2005b). Mladi v Sloveniji [Young people in Slovenia]. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Special Release, Population, 10 August 2005).

Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2005c). 1 October - International Day of Older Persons. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (First Release, 30 September 2005).

Weblink http://www.stat.si/ (7 October 2005)
Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2005d). Social cohesion indicators, 1997-2003. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (First Release, 14 October 2005).

Weblink http://www.stat.si/ (15 October 2005)
Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2006a). Materinski dan [Mothers’ Day]. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (First Release, Population, 23 March 2006).

Weblink http://www.stat.si/ (24 March 2006)
Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2006b). Reconciliation between work and family life, Slovenia, 2nd quarter 2005. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (First Release No. 75, Labor market).

Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2006c). Labor Force Survey Results, Slovenia, 4th quarter 2005. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Rapid Reports No. 116, Labour Market No. 17).

Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2006d). Kindergartens, Slovenia, school year 2005/2006. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Rapid Reports No. 136, Education No. 5).

Download reference in RIS | BibTeX

SORS (2006e). Live births, Slovenia, 2005. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (First Release, 29 June 2006).

Weblink http://www.stat.si/PrikaziPDF.aspx (5 July 2006)
Download reference in RIS | BibTeX

SORS, Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior – Central Population Register.

Weblink http://www.stat.si/
Download reference in RIS | BibTeX

Stropnik, N. (2001a). Prebivalstvo Slovenije in družinska politika [Population of Slovenia and family policy]. In: Stropnik, N. and Černič Istenič, M. (eds.). Prebivalstvo, družina, blaginja: stališča do politike in ukrepov [Population, family, welfare: attitudes towards policy and measures]. Ljubljana: Institute for Economic Research: 7-55.

Download reference in RIS | BibTeX

Stropnik, N. (2001b). Preferences in Slovenia versus reality in Europe: the case of parental leave and child benefit. Paper presented at the European Population Conference 2001, Helsinki, June 7-9, 2001.

Download reference in RIS | BibTeX

Stropnik, N. (2002). Slovenia - Review and Analysis of Social Benefits. Brussels: BASNET and European Commission (SI/99/IB-CO-01).

Download reference in RIS | BibTeX

Stropnik, N. (2005). Stališča prebivalstva kot odraz novih trendov v starševstvu in podlaga za preoblikovanje družinske politike v Sloveniji [Attitudes of the population as a reflection of new trends in parenthood and a basis for reshaping of family policy in Slovenia]. Ljubljana: Institute for Economic Research.

Download reference in RIS | BibTeX

Stropnik, N. (2006). Inter-generational income transfers. In: Črnak-Meglič, A. (ed.). Children and Youth in the Transitional Society. Ljubljana / Maribor: Ministry of Education and Sport & The Slovenian Office for Youth / Aristej: 77-100.

Download reference in RIS | BibTeX

Stropnik, N. and Sambt, J. (2007). Parental leave and child benefit: attitudes, preferences and possible impact. Revija za socijalnu politiku 14(3/4): 347-371.

Download reference in RIS | BibTeX

Stropnik, N. and Stanovnik, T. (2002). Combating Poverty and Social Exclusion - Volume 2, A Case Study of Slovenia. Budapest: International Labor Office.

Download reference in RIS | BibTeX

Toš, N. (1999a). Comparisons of religiousness in Slovenia over time. In: Toš, N., Mohler, P. Ph., and Malnar, B. (eds.). Modern Society and Values - A Comparative Analysis on ISSP Project. Ljubljana / Mannheim: Faculty of Social Sciences / ZUMA, Center of Survey Research and Methodology: 267-289.

Download reference in RIS | BibTeX

Toš, N. (1999b). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998 [Values in transition II. Slovenian Public Opinion 1990-1998]. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, IDV - CJMMK (Dokumenti SJM, 6).

Download reference in RIS | BibTeX

Toš, N. (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004 [Values in transition III. Slovenian Public Opinion 1999-2004]. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, IDV - CJMMK (Dokumenti SJM, 10).

Download reference in RIS | BibTeX

Ule, M. (2004). Changes in family life courses in Slovenia. In: Robila, M. (ed.). Families in Eastern Europe. Amsterdam: Elsevier: 87-101.

Weblink doi:10.1016/S1530-3535(04)05006-X
Download reference in RIS | BibTeX

Ule, M. (2005). Rodnost med “šprinterskim” in “maratonskim” modelom družinske politike [Fertility between a „sprinter” and a “marathon” family policy models]. Delo 19 March 2005: 5.

Download reference in RIS | BibTeX

Ule, M. and Kuhar, M. (2004). Zasebnost, družina, starševstvo - Obrat od velikih zgodb k analizi vsakdanjega življenja v javnomnenjskih raziskavah [Privacy, family, parenthood - A change from big stories to the analysis of everyday life in public opinion surveys]. In: Malnar, B. and Bernik, I. (eds.). S Slovenkami in Slovenci na štiri oči [With Slovenians in privacy]. Ljubljana: Faculty of Social Sciences: 215-231 (Dokumenti SJM, 11).

Download reference in RIS | BibTeX

Vlaisavljević, V. (2006). Zdravstveno-ekonomski vidiki zdravljenja neplodnosti v Sloveniji [Medical and economic aspects of infertility treatment in Slovenia]. ISIS 15(1): 34-42.

Download reference in RIS | BibTeX

Vojnovič, M. co-ordinator (1996). Situation Analysis of the Position of Children and Families in Slovenia, 1995. Ljubljana: Slovenian Committee for UNICEF.

Download reference in RIS | BibTeX

Černič Istenič, M. (1997). Razlogi za nizko rodnost, motivacije za starševstvo in stališča do spremenjenih vlog žensk [Reasons for low fertility, motivation for parenthood, and attitudes towards changed female roles]. Zdravstveno varstvo 36(1-2): 7-9.

Download reference in RIS | BibTeX

Černič Istenič, M. (1999). Difference in fertility behaviour between married and cohabiting unions. Paper presented at the European Population Conference 1999, The Hague, 30 August - 3 September 1999.

Download reference in RIS | BibTeX

Černič Istenič, M. (2001a). Razlike v sprejemanju ukrepov populacijske politike med anketiranci/kami iz zakonskih in zunajzakonskih zvez [Differences between married and cohabiting respondents regarding acceptance of population policy measures]. In: Stropnik, N. and Černič Istenič, M. (eds.). Prebivalstvo, družina, blaginja: stališča do politike in ukrepov [Population, family, welfare: attitudes towards policy and measures]. Ljubljana: Institute for Economic Research: 57-74.

Download reference in RIS | BibTeX

Černič Istenič, M. (2001b). Vloge med spoloma [Gender roles]. In: Stropnik, N. and Černič Istenič, M. (eds.). Prebivalstvo, družina, blaginja: stališča do politike in ukrepov [Population, family, welfare: attitudes towards policy and measures]. Ljubljana: Institute for Economic Research: 75-104.

Download reference in RIS | BibTeX

Šircelj, M. (1998). Demographic Situation in Slovenia. IB revija 1-2-3: 65-80.

Download reference in RIS | BibTeX

Šircelj, M. (2000). Recent Demographic Developments in Slovenia. In: Kučera, T. et al. (eds.). New Demographic Faces of Europe. Berlin and New York: Springer: 325–346.

Download reference in RIS | BibTeX

Šircelj, M. (2003). Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002 [Religious, linguistic and national structure of the population of Slovenia - Censuses 1921-2002]. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia (Posebne publikacije, no. 2).

Download reference in RIS | BibTeX

Šircelj, M. (2006). Rodnost v Sloveniji od 18. do 21. stoletja [Fertility in Slovenia from 18th to 21st century]. Ljubljana: Statistical Office of the Republic of Slovenia.

Download reference in RIS | BibTeX