Masatoshi Jinno

Masatoshi Jinno

Contact

Toyo University, Tokyo

jimasato@gmail.com
+81-3-3945-8592
Homepage

Articles by Masatoshi Jinno

Articles in PubMed
Articles in Google Scholar

Volume
Page
Volume
Article ID