Zhen Zhang

Associate Professor
Fudan University

 

Articles by Zhen Zhang

Demographic Research
Pubmed
Google Scholar

Contact

Fudan University
220 Handan Road, Shanghai 200433, China

Email zhang_zhen@fudan.edu.cn